&

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE
W NASZYM PRZEDSZKOLU

,,,,,

,,,,

Aktualna procedura BHP w trakcie pandemii COVID-19

Aneks nr 1 2020 do- Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19
,,,,

PROCEDURA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY W PRZEDSZKOLU

 

Procedura

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 •  Ustawy Prawo Oświatowe Art.68 poz.6 i 11 z grudnia 2016 r.
Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz  chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
 1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy  w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.,,,
Sposób prezentacji procedur

1. Ogłoszenie na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
,,,

Tryb dokonywania zmian w procedurze.
 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawca zmian może być także Rada Rodziców.

2.    Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3.    Zasady wchodzą w życie z dniem 28.09.2017 r.
,,,

Opis procedury

1. Dyrektor przedszkola, po uzyskaniu zgody rodziców na opiekę profilaktyczna i pielęgniarską zgodną z obowiązującymi w przedszkolu standardami,zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w przedszkolu  oraz wszystkich pracowników przedszkola, z zachowaniem zasady intymności(kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

 1. Nauczyciel lub osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora przedszkola zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.
 2. Aby skutecznie wyeliminować wszawicę, na czas kilkudniowej kuracji należy dziecko odizolować od grupy, tj. pozostawić w domu.
 3. Dyrektor  informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy  w  przedszkolu , z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.
 4. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
 5. Osoba  upoważniona przez dyrektora  po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
 6. Termin planowanych  kontroli jest wywieszany na tablicy informacyjnej przedszkola w informacjach dla rodziców.
 7. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań,  osoba upoważniona przez dyrektora zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).
 8. Rodzice powinni uczciwie poinformować przedszkole o wszawicy, co pomoże  w kompleksowym załatwieniu sprawy.
 9. Przedszkole zapoznaje z procedurą wszystkich rodziców i pracowników w celu skutecznego zapobiegania wszawicy.
 10. Wszyscy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania postanowień procedury.

&

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W SZCZECINKU 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu Publicznym im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI            

          W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO  

     W SZCZECINKU

 

Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu i podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola.

CEL GŁÓWNY:

 • Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci ma na celu troskę o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.
 • W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i personel przedszkola oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.
 • Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.

SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDUR:

 • Udostępnienie dokumentu w biurze przedszkola.
 • Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
 • Umieszczenie dokumentu na stornie internetowej przedszkola – www.kmprzedszkole.szczecinek.pl.
 • Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

 

I. PROCEDURA- Dotyczy przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, ze dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

II. PROCEDURADotyczy przypadku gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią.

III. PROCEDURADotyczy przypadku gdy rodzic opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania placówki.

IV. PROCEDURA- Dotyczy przypadku gdy wychowawca otrzymuje informacje, że istnieje sytuacja, w której dziecko pozostawione jest w domu bez opieki.

V. PROCEDURA- Dotyczy przypadku gdy wychowawca znajduje na terenie przedszkola niebezpieczne przedmioty i rzeczy

VI. PROCEDURA- Dotyczy przypadku gdy na terenie przedszkola zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek.

VII. PROCEDURA- Dotyczy przypadku wystąpienia pożaru.

VIII PROCEDURADotyczy zasad bezpieczeństwa na sali gimnastyki korekcyjnej.

IX PROCEDURA- Dotyczy zasad bezpieczeństwa na sali zajęć.

X PROCEDURA-  Dotyczy wyjścia na teren przedszkolny.

XI PROCEDURA- Dotyczy wycieczki przedszkolnej.

XII PROCEDURA- Dotyczy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu Publicznym im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku