–> zapytanie ofertowe-zasady ogólne

Szczecinek, dnia 05.12.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku ul. Ks. Elżbiety 2, w imieniu którego działa Barbara Żeromska – dyrektor zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę żywności o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 1. Przedmiot zamówienia: zakup i dostawę żywności na potrzeby Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 • zakup i dostawa żywności na potrzeby Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku.
 • zamawiający dopuszcza składanie ofert na dostawę w ramach następujących części, umieszczonych w poszczególnych załącznikach-formularzach cenowych:

1) Pieczywo i art. cukiernicze

2) Artykuły ogólnospożywcze i napoje

3) Nabiał

4) Mięso drobiowe

5) Mięso wieprzowe i wołowe

6) Wędliny

7) Mrożonki

8) Świeże warzywa i owoce, kiszonki

9) Jajka

10) Ryby

 • zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazwy wskazującej na producenta danego towaru, rozumie się przez to produkt przykładowy a Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej (produkt równoważny) o innej nazwie pod warunkiem, że posiadać one będą te same walory smakowe i właściwości, co produkty podane przykładowo, w takim przypadku należy zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta równoważna
 • żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP, GAP i systemu HACCP lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem żywności zgodnym z ISO 22000:2005
 • Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na czytelnych etykietach.

Artykuły rolno spożywcze muszą być składowane i transportowane w sposób zapewniający utrzymanie ich właściwej jakości handlowej.

 • Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym
  i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikacje artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta i umożliwiające ich identyfikowalność, zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego.
 • W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamacje osobiście lub telefonicznie w dniu dostawy. Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność niespełniającą wymagań jakościowych na wolną od wad, max do 3 godzin od dnia i godziny jego zgłoszenia i na własny koszt. Wykonawca podpisuje odbiór żywności niespełniającej wymagań.
 • Wykonawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym.


Odbiór ilościowo‐jakościowy dostarczonej żywności, będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Nie dopuszcza się przyjęcia towaru bez ważnego dowodu dostawy, tj. ilości dostarczonego towaru (szt. lub kg), cen jednostkowych i wartości.

 • Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania oceny ilościowo‐jakościowej odbieranej żywności.
 • Podane w formularzu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia ilości Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu. Zamawiający może dokonać zmiany asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo jednostkowymi zamówieniami.
 • Wykonawca dostarczać będzie żywność do Zamawiającego własnym środkiem transportu spełniającym warunki zgodne z zasadami GMP/GHP (do wglądu: dopuszczenie środka transportu przez PPiS do przewozu żywności) na własny koszt i ryzyko w godz. 6:00 ‐ 08:00 następnego dnia po dniu złożenia zamówienia bezpośrednio do magazynu żywnościowego.
 • Dysponenci i kierowcy Wykonawcy winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia, decyzje sanitarne na środki transportu oraz czystą odzież ochronną.
 • Sposób dostawy oraz dostarczana żywność musi być zgodna ze wszystkimi wymaganiami prawa Żywnościowego.

Wymagania szczegółowe dla jarzyn, warzyw i owoców:

 • Warzywa, owoce i jarzyny powinny być czyste, świeże, zdrowe, bez uszkodzeń mechanicznych i oznak zwiędnięcia, wolne od zanieczyszczeń chemicznych, wolne od obcych zapachów i smaków, pleśni, zmian gnilnych, bez oznak wyrośnięcia, uszkodzenia przez szkodniki, mróz lub słońce, właściwie obcięte, typowe w kształcie, dojrzałe.

Wymagania szczegółowe dla mrożonek:

 • Mrożonki powinny być opakowane z zewnątrz kartonem, wewnątrz folią, trwale i prawidłowo oznakowane w języku polskim zarówno na opakowaniu zewnętrznym jak i folii, czyste, nie uszkodzone, temperatura surowca w momencie przyjęcia min ‐ 18°C, owoce lub warzywa jednolite tej samej odmiany, w stanie dojrzałości konsumpcyjnej, czyste, sypkie, nie oblodzone, bez trwałych zlepieńców, bez zapachów i posmaków obcych dla danego asortymentu, smak i zapach delikatny, niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy, barwa typowa dla danego gatunku i odmiany, jednolita w partii (z wyjątkiem mieszanek), owoce i warzywa zdrowe, bez uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, brak zanieczyszczeń chemicznych, brak oznak i obecności pleśni, brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych.
 1. Warunki realizacji zadania
 • Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
 • Wykonawca biorący udział w postępowaniu powinien spełniać następujące warunki:
 • posiadać uprawnienia do wykonywania dostaw żywności wynikające z właściwego rejestru albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • posiadać wiedzę i doświadczenie w dostawie żywności,
 • dysponować transportem do przewozu żywności (tych części, na które składa ofertę) odpowiadającym wymogom HACCP,
 • dysponować osobami zdolnymi do dostawy żywności.
 1. Termin realizacji zamówienia: od 02 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
 • Dostawa żywności następować będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub mailowo wg bieżących potrzeb. W zamówieniu Zamawiający przekaże rodzaj i ilość zamawianej żywności jaka ma być dostarczona. W szczególnych przypadkach, wynikających z potrzeby Zamawiającego, Wykonawca winien przyjąć doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji.

Termin płatności musi wynosić 14 dni licząc od dnia dostawy towaru i wystawienia faktury

 1. Kryteria wyboru:
 • cena – 100%
 1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 1. Oferta winna zawierać cenę netto + podatek VAT = cena brutto.
 1. Oferta winna być sporządzona na drukach – załącznikach do niniejszego zapytania
  i złożona w siedzibie Zamawiającego w Przedszkolu Publicznym im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku przy ul. Ks. Elżbiety 2 lub przesłana drogą mailową na adres: kmprzedszkole@wp.pl do dnia 19.12.2023 r. do godziny 10:00.
 1. Wykonawca wyłonionej oferty zostanie poinformowany telefonicznie.
 1. Osobą do kontaktu z oferentami jest kierownik administracyjno – gospodarczy Małgorzata Hanus – Wąsowicz , tel. 94 37 235 52
 1. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.
 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.

 

                                                                                                                                                                                  Dyrektor Przedszkola Publicznego
im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku
Barbara Żeromska

                              

Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1 pieczywo

załącznik nr 2 artykuły ogólnospożywcze

załącznik nr 3 nabiał

załącznik nr 4 drób świeży

załącznik nr 5 mięso wieprzowe i wołowe

załącznik nr 6 wędliny

załącznik nr 7 mrożonki

załącznik nr 8 świeże warzywa, owoce , kiszonki

załącznik nr 9 jajka

załącznik nr 10 ryby