Statut

Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego

w Szczecinku

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami w: 2016 r. 1954, 1985
   i 2169, 2017 r. poz. 60 i 949)

  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.)

  3. Ustawa z 14 grudnia 2016r. – przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 z póżn.zm)

  4. Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” ( Dz. U. z 2016 r. poz. 283.
   z późn.zm.)

  5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1189) dalej cyt. KN.

  6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U . z 2017r., poz. 1257 z późn.zm.)

  7. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 682 z póżn.zm.)

  8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U z 2016 r.poz.1666 z późń.zm.)
   ….
   ….

ROZPORZĄDZENIA

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001r., Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.)
  ,,,,

 2. ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017r.,
  poz. 1627)
  ,,,

 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) – zachowuje moc na podstawie art. 364 ustawy PWUPO.
  ,,,,

 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia
  17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
  i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649).
  ,,,

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz.356)
  ,,,,,,

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz.1591).
  ,,,

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz.1646)
  ,,,

 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69 ze zm.)

Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. 23 grudnia 1991r, nr 120, poz. 526 z późn.zm.)

·        Niniejszy statut
,,,,

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
 § 1

 1. Nazwa przedszkola: Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego.

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Szczecinku przy ul. Księżnej Elżbiety 2.

 1. Adresy internetowe: www.kmprzedszkole.szczecinek.pl   e mail:kmprzedszkole@wp.pl   

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Szczecinek.

 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Szczecinie.

 1. Przedszkole używa pieczęci:

  ,,,

Przedszkole Publiczne
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Ks. Elżbiety 2
78-400 Szczecinek
tel./fax (94) 372-35-52
NIP 673-18-86-754, REGON 320938520

 1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Miasto Szczecinek.

 

,,,,,

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 2

  1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, oraz przepisach wydanych na ich podstawie, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

  1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 1. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 2. kształtowanie u dzieci  odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 3. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 4. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych
  i intelektualnych;

 5. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 6. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 7. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne, oraz sztuki plastyczne;

 8. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 9. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

 10. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, nowożytnym;

 11. promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

 12. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnego do etapu rozwoju dziecka;

 13. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną , samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

 14. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

 15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

 16. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowań dziecka językiem nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

2a. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

     W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego .
Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci  w następujących obszarach:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

 3. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

 4. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 5. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 6. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 7. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 8. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

 9. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

 10. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

 11. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

 12. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

 13. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 14. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 15. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

 16. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 17. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

3. Przedszkole realizuje zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty i Ustawy Prawo Oświatowe, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz zgodnie z Konwencją Praw Dziecka, w ścisłym współdziałaniu z rodzicami i za ich zgodą, a w szczególności:

   1. wspomaga indywidualny rozwój dziecka,

   2. udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

   3. umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

   4. zapewnia opiekę dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

   5. zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w trakcie zajęć organizowanych w przedszkolu, a także poza nim,

   6. zapewnia warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”,

   7. prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego
    w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie
    ze współczesną wiedzą pedagogiczną,

   8. współdziała z rodziną (opiekunami) poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,

   9. wychowanie, nauczanie i opieka w zakresie podstawy programowej jest bezpłatne, a czas zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstawy programowej nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

 1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej wspomagając indywidualny rozwój dziecka na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. z 7 maja 2013 poz.532 z późn.zm).

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych  dziecka wynikających ,w szczególności:

 1. z niepełnosprawności;

 2. z niedostosowania społecznego;

 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 4. ze szczególnych uzdolnień;

 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;

 6. z zaburzeń komunikacji językowej;

 7. z choroby przewlekłej;

 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;   

 9. z niepowodzeń edukacyjnych;

 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych
  z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, udzielają nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

      4) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 1. Rodzicami ,

 2. Nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

 3. Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

 4. Podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

  1. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu, prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną).
   ,,,,,


ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 3

 1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor przedszkola

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców
,,,,

§3a

1.Dyrektor przedszkola w szczególności:

1)Kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.

 1. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

 2. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

 3. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród przyznawanych przez organy wyższego szczebla i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

2) Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania  prozdrowotne.

3)Współpracuje z Radą Pedagogiczną i  Radą Rodziców.

4) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji.

5) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie  organizacji praktyk pedagogicznych ( Ustawa Prawo Oświatowe art.68).

6) Dyrektor przedszkola może w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadkach określonych w statucie.

7) Zapewnia w miarę możliwości  odpowiednie warunki do realizacji zadań wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych.

8) Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym lub w podnoszeniu kwalifikacji. (KN art.7 ust. 2 pkt 4)

9) Zapewnia w miarę możliwości, odpowiednich warunków realizację zadań nauczycieli (KN art.7 ust.2 pkt 5).

10) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.

 1. przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej (Prawo oświatowe art.69)

 2. wstrzymuje realizację uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym (art. 71 Prawo Oświatowe)

 3. systematycznie zapoznaje Radę Pedagogiczną z obowiązującymi przepisami Prawa Oświatowego oraz omawia tryb i formę ich realizacji,

11) Sprawuje nadzór pedagogiczny,

   1. opracowuje plan czynności nadzoru pedagogicznego

   2. dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego, w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego

   3. nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego

   4. przedstawia wyniki i wnioski z nadzoru Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców

   5. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy (Rozp. MEN z 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela., trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2016r. poz. 2035)

12) Jako pracodawca nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola zarówno przez mianowanie, jak i na podstawie umowy o pracę oraz wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy (Prawo oświatowe art.68;KN, Art. 10 i 11;KP, art. 2),

 1. ocenia pracę nauczycieli (KN, art. 6a) i dorobek nauczyciela w okresie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego (KN, art. 9c),

 2. organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola oraz nadzoruje przebieg awansu zawodowego nauczycieli

 3. wydaje zarządzenia wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów oraz podjętych przez Radę Pedagogiczną uchwał,

13) Organizuje prace w przedszkolu, opracowuje regulamin pracy (KP, art.104), projekt arkusza organizacji przedszkola oraz plan urlopów

 1. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

 2. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciomi nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,

14) Pełni nadzór nad realizacją obowiązku przedszkolnego

a) informuje w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

  1. zatwierdza zestawy programów wychowania przedszkolnego.
   ,,,,

§3b

1. Rada Pedagogiczna

1) Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2)  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3)   Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4)  Przewodniczący prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

5)  Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6)  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a) Przygotowanie projektu, statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także przedłożenia go do uchwalenia Radzie Pedagogicznej,

b) Opracowanie Koncepcji pracy przedszkola,

c) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,

d)  Uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej i Regulaminu Pracy,

e)   Ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

f)   Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy,

g)   Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7)  Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)  Projekt planu finansowego przedszkola,

b)  Wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

c)  Organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

d) Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia  zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych,

e)  Przedstawione dyrektorowi przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego.

8) Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

9) Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego,  albo co najmniej jednej trzeciej członków Rady Pedagogicznej.

10) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

11)  Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

12)  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

13) Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady.

a)Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

14) Rada Pedagogiczna powołuje z pośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisko do jej decyzji.

15) Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia  o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

16) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej.
,,,,

§3c

1. Rada Rodziców

1) Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2) Zasady tworzenia Rady Rodziców określa art.83 Prawo oświatowe.

3)  Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola  i prawem oświatowym.

4) W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola oraz inne zaproszone osoby.

5) W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin w części dotyczącej gospodarki finansowej.

6) Zadaniem Rady Rodziców jest:

 1. wspieranie statutowej działalności przedszkola,

 2. uczestnictwo w życiu przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i zaspakajania potrzeb dzieci.

7) Rada Rodziców ma prawo:

 1. występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola oraz organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,

 2.  opiniowania projektu planu finansowego,

 3.  przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,

 4. występować o ocenę pracy zawodowej nauczyciela.

2. Każdy z wymienionych organów przedszkola działa w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:

 1. gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji,

 2. zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola, planowanych i podejmowanych działań lub decyzji.
  ,,,,,


ROZDZIAŁ  IV

Organizacja przedszkola.
,,,

§ 4

  1. Rodzice zawierają umowę o świadczenie usług od 01 września do 30 czerwca danego roku szkolnego. (Załącznik nr 1).
   ,,,

§4a

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

2.  Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

3.  Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

4.   W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu Dyrektor sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący.

5.   W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:

 • czas pracy poszczególnych oddziałów,

 • liczbę pracowników przedszkola,

 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

prowadzący przedszkole.

 • termin przerwy pracy przedszkola rozpowszechniony w formie pisemnej na tablicy informacyjnej z czteromiesięcznym wyprzedzeniem,

 • informację o przedszkolu zastępczym,

6.  Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

7.   Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono   opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

8.   Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 175.

9.   W przedszkolu jest 7 oddziałów.

10. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb
i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

11. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

      1) Sale zajęć dla poszczególnych oddziałów: I, II, III, IV, V, VI, VII

      2) Gabinet logopedy,

      3) Pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

      4) Kuchnię,

      5) Szatnie dla dzieci i personelu.

12.W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +18 º C.

13. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

14. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wnikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez dyrektora.

15. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy  przedszkola, przy czym:

1)  co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela),

2)  co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze itd.)

3)  najwyżej 1/5 czasu  zajmują różnego   typu   zajęcia   dydaktyczne  realizowane  wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4)  pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

16.  Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii, zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.

       17. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe, finansowane w całości z budżetu przedszkola.

     18.  Czas pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.

     19.  Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi
do wieku dzieci.

     20.  Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak   najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

    21. Przedszkole zapewnia w miarę możliwości odpowiednie wyposażenie  i oprzyrządowanie dla wychowanków.

     22. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację  i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

     23. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku
do piątku w godzinach od 6:30 do 16.00, z wyłączeniem miesięcznej przerwy wakacyjnej  określonej w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

24. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców i dostosowany do szczegółowego ramowego rozkładu dnia dla każdej grupy wiekowej.

25. Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor do wiadomości rodziców na początku roku  kalendarzowego do końca stycznia (w celu dostosowania urlopów wypoczynkowych rodziców).

    26. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku.

27. Podczas przerwy wakacyjnej rodzice mogą zapisać dziecko do innego przedszkola. Decyzję o przyjęciu dziecka do  przedszkola w okresie wakacyjnym podejmuje dyrektor wg Regulaminu rekrutacji dzieci korzystających z dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu Publicznym
im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku
.

28. Zmianę organizacji pracy przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii a dotyczy to:

1) zmniejszenia  liczby oddziałów  w  przypadku  gdy  zmniejszy się frekwencja  dzieci  w przedszkolu z uwagi na przerwę w szkołach,

2)  w przypadku ponad 50 % frekwencji dzieci w oddziale spowodowanej chorobą, dużej absencji nauczycieli ( liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25)

29.   Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli:

1)   Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje  dyrektor przedszkola

2)  Pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale
3)  Zastępstwa  odnotowuje w księdze zastępstw, a nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela potwierdza własnoręcznym podpisem
4)  Zastępstwo za nieobecnego nauczyciela,  nauczyciel zastępujący odnotowuje w dzienniku zajęć.

30.   Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście  przez rodziców (opiekunów prawnych),  bądź inne osoby zapewniające bezpieczeństwo dziecka, upoważnione przez rodziców opiekunów prawnych).

31.    Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodzica.

32.    Rodzice obowiązani są przekazać dziecko pod opiekę nauczycielce sprawującej w danym czasie opiekę nad grupą;  wyklucza się pozostawienie samych dzieci przed przedszkolem lub w szatni.

33.    Fakt odbioru dziecka z przedszkola należy zgłosić nauczycielce sprawującej w danym czasie opiekę nad grupą, zwłaszcza, jeżeli odbiór następuje w ogrodzie przedszkolnym.

34.    Osoba odbierająca dziecko nie może być w stanie nietrzeźwym.

35.    Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną, tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

36.    Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną  przez nich osobę.

37.    Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się w godzinach od 6.30 do 8.30 lub w każdym innym czasie pracy placówki w sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszej informacji, telefonicznej bądź w innej formie.

38. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, późniejsze przyprowadzanie  dziecka do przedszkola powinno być zgłaszane wcześniej osobiście bądź telefonicznie.

39.    Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 16.00.

40.    Do przedszkola nie mogą uczęszczać dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki medycznej.

41.    Zgodne z § 2 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola (Dz.U.nr 61, poz.624, z późn. zm.) – nie powinno się przyprowadzać do przedszkola dzieci z infekcjami, aby nie narażać dzieci zdrowych
na zachorowanie.

42.    Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Przedszkole o przyczynie nieobecności dziecka w przedszkolu, a szczególnie o zaistniałej chorobie dziecka.

43.    Rodzic ma obowiązek informowania dyrektora oraz nauczycieli  wychowawców przedszkola o problemach zdrowotnych swojego dziecka.

44.    W przedszkolu nie podaje się farmaceutyków, za wyjątkiem leków stałych, zgodnie z zaleceniem lekarskim i zgodą rodziców.

45.    W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

46.   W sytuacji nagłej wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

47.  Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z alergiami pokarmowymi, alergiami  skórnymi i alergiami układu oddechowego.

1)   Dziecko zostaje uznane za „alergiczne” po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza o rodzaju alergii i informacji dotyczącej  uczulającego alergenu.

         2)   Dla dzieci z alergiami przedszkole stosuje przedszkolną, ogólną dietę pokarmową opartą o przedszkolny jadłospis, wykluczającą z przygotowywanych posiłków alergeny ( np. mleko, kakao, orzechy.)

3)  W wyjątkowych sytuacjach ( całkowita dieta specjalistyczna) warunki pobytu dziecka w grupie rówieśników wspólnie ustalają dyrektor, nauczyciel grupy i rodzic w ramach organizacyjnych przedszkola.

4)  Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców gotowych posiłków, napojów i potraw przygotowanych poza przedszkolem.

5)  W odniesieniu do dziecka z chorobą przewlekłą stosuje się odpowiednią  procedurę.

48.   Wykreślone.

49.    Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Przedszkola może rozwiązać umowę bądź podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, a w przypadku określonym w pkt.1 w odniesieniu do dziecka 6-letniego także decyzję o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, w następujących przypadkach:

      1) Nie uiszczenia opłaty za usługi przedszkola. Po wystąpieniu co najmniej 14 dniowej zwłoki w płatności czesnego ,usługobiorca zostanie powiadomiony o zwłoce w płatności, a także wezwany do zapłaty zaległej kwoty czesnego w 14 dniowym terminie od dnia otrzymania pisma. W przypadku braku pozytywnej reakcji ze strony usługobiorcy na wystosowane wezwanie do zapłaty, przedszkole wystosuje ostateczne wezwanie do zapłaty zaległego czynszu w którym wyznaczy 7 dniowy termin na uregulowanie zaległej płatności wraz z informacją o zwłoce w płatności oraz zagrożeniem, iż w przypadku braku kolejnej wpłaty czesnego w terminie, przedszkole może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, a w odniesieniu do dziecka 6 – letniego także podjąć decyzję o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
W przypadku bezskuteczności drugiego ostatecznego wezwania do zapłaty, przedszkole zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a w odniesieniu do dziecka 6 – letniego – także prawo do podjęcia decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego  podstawę programową  wychowania przedszkolnego.  

      2) Nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszania tego faktu do przedszkola.

      3) Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

,,,,

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy.

§ 5

1. Nauczyciele

1) W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracowników administracji i obsługi.

  1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

  2. Liczbę pracowników ustala dyrektor przedszkola, a zatwierdza organ prowadzący placówkę.

  3. Dyrektor przedszkola ustala dla poszczególnych pracowników ich zakresy czynności służbowych. Zakresy obowiązków wynikają z przepisów prawa pracy i są zgodne z przepisami Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela  i niniejszym statutem.
   Zakresy obowiązków stanowią integralną część umowy o pracę i znajdują się w aktach osobowych pracowników.
  4. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową
   i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

  5.  Do zadań nauczycieli należy:

 1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

 2. Przeprowadzenie analiz gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.

 3. Opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka; będzie on realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.

 4. Znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy
  I szkoły podstawowej.

 5. Informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w przedszkolu, w tym: zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 6. Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci
  i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.

 7. Zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola. 

 8. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

 9. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów, itp.(w czasie wyjść poza teren przedszkola nad bezpieczeństwem dzieci powinny czuwać dwie osoby dorosłe).

 10. Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną.

 11. Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 12. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń.

 13. Realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących.

 14. Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

 15. Współdziałanie z rodzicami poprzez inicjowanie i organizowanie imprez, zebrań, spotkań i uroczystości o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno -sportowym.

 16. Współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej. Jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci.

 17. Współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu.

 18. Realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

  1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

  2. Nauczyciel przestrzega Konwencję Praw Dziecka, wykonuje czynności zgodnie z Kartą Nauczyciela, Ustawą o systemie oświaty i Kodeksem Pracy.

  3. Do zadań nauczyciela – logopedy należy:

 1. Przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka ( za zgodą rodziców).    

 2. Diagnozowanie logopedyczne – odpowiednio do jej wyników – organizowanie pomocy logopedycznej.

 3. Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnie i grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy.

 4. Prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców w celu ujednolicenia terapii.

 5. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniu z rodzicami.

 6. Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej.

10) Do zadań nauczyciela – pedagoga specjalnego należy:

a) Zapoznanie się z dokumentacją orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

b) Przeprowadzenie wstępnej diagnozy dziecka w celu opracowania indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego.

c) Prowadzenie doradztwa dla nauczycieli i rodziców w celu ujednolicenia terapii.

d) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej.

e) Kierowanie zespołem pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  1. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada:

 1. za życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci.

 2. za dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie.

 3. Przestrzega przepisów BHP i PPOŻ.

  1.  Nauczyciel, prowadzący zajęcia dodatkowe pracuje z dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w celu prowadzenia odpowiedniej i odpowiedzialnej pracy dydaktyczno- wychowawczej.

2. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługowi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

      Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy, które znajdują się w aktach osobowych pracowników placówki.

1) Kierownik administracyjno-gospodarczy wykonuje prace związane ze sprawami administracyjnymi oraz z całością spraw dotyczących żywienia a w szczególności:

     a) racjonalnie i oszczędnie gospodaruje składnikami majątku,

b) zaopatruje przedszkole w żywność, w sprzęty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe itp.  zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,

c) kontroluje czystość wszystkich pomieszczeń,  pełni stały nadzór nad pracą pracowników obsługi,

    d) odpowiada za rzetelne i terminowe prowadzenie spraw żywieniowych,

            e) sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola (pion żywieniowy).

      f) nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie kuchni: przygotowanie i porcjowanie posiłków zgodnie z normami, prawidłowe gospodarowanie produktami spożywczymi, przestrzeganie czystości, wykorzystanie produktów do przygotowywanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem,

       g) sporządza jadłospisy zgodnie z obowiązującymi normami  i kalorycznością, wywiesza je dla rodziców,

            h) prowadzi magazyn żywieniowy i dokumentacje magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    i) prowadzi zestawienia i sprawozdawczość w zakresie żywienia dzieci i personelu,

    j)  zabezpiecza magazyny przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem,

   k) współdziała z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

     l)  wykonuje inne czynności polecone przez Dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy w placówce.

2) Pomoc administracyjna wykonuje prace związane ze sprawami administracyjnymi a w szczególności:

  1. Prowadzi  na bieżąco dokumentację kancelaryjną.

  2. Pomaga przy sporządzaniu dokumentacji statystycznej.

  3. Pomaga w przygotowaniu danych, analiz, zestawień finansowych i kadrowych.

  4. Wprowadza dane do programu komputerowego- zgodnie z terminami i wytycznymi określonymi przez organ prowadzący.

  5. Odbiera pocztę, e-mail, telefony.

  6. Dostarcza i odbiera dokumenty z KCUW oraz innych instytucji współpracujących z placówką.

  7. Współdziała z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

  8. Wykonuje inne czynności polecone przez Dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy w placówce.

3) Kucharz odpowiada za:

a) przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, dyscypliny pracy BHP i PPOŻ, zgodnie z HCCP.

b) pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem (kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych ),

    c) przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem,

    d) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach,

    e) przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

f) utrzymywanie  w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,

g) wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora przedszkola i kierownika administracyjno – gospodarczego wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

4)Pomoc kuchenna zobowiązana jest:

a)   pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,

b)   utrzymywać czystość i porządek na stanowisku pracy, przestrzegać zasad higieniczno- sanitarnych zgodnie z przepisami HCCP, BHP i p-poż. oraz dyscypliny pracy,

c)   przygotowywać potrawy zgodnie z wytycznymi kucharza i prawidłowo gospodarować artykułami spożywczymi,

d)   myć, wyparzać naczynia i sprzęt kuchenny oraz sprzątać pomieszczenia kuchenne,

e)   odpowiadać za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni,

f)    wykonywać inne polecenia Dyrektora, kierownika administracyjno- gospodarczego oraz kucharza związanych z organizacją pracy przedszkola.

5)Starsza pokojowa zobowiązana jest:

     a) współpracować z nauczycielką przydzielonej grupy w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi,

b) pomagać dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się,

c) pomagać nauczycielce w czasie spacerów i wycieczek,

d) pomagać dzieciom w czynnościach higieniczno – sanitarnych,

e) pomagać przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających,

f) dbać o porządek i estetykę wśród zabawek w kącikach zainteresowań,  wykonywać inne polecenia nauczycielki,

g) znać i przestrzegać przepisy BHP i p- poż. w czasie wykonywania pracy,

h) odpowiednio zabezpieczać przed dziećmi produkty chemiczne  pobrane do utrzymania czystości oraz właściwe gospodarować nimi,

i)  umiejętnie posługiwać się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,

j) zabezpieczać przed kradzieżą rzeczy i przedmioty znajdujące się w przedszkolu,

k) nie udzielać rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielki,

l)  pełnić dyżury w szatni zgodnie z harmonogramem.

6) Pracownik gospodarczy w przedszkolu zobowiązany jest:

a) utrzymywać w czystości otoczenie i teren przedszkola,

b) odśnieżać, posypywać piaskiem (zależnie od potrzeb) przydzielony teren,

c)  dokonywać drobnych napraw sprzętu przedszkolnego, zabawek i urządzeń,

d) wykonywać inne zadania zlecone przez Dyrektora.
,,,,,,

ROZDZIAŁ VI

Wychowankowie przedszkola

 § 6

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

2. Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizacje obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3. Wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej.

4. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice /prawni opiekunowie/ zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej, a także po długotrwałej chorobie (powyżej 5 dni roboczych)przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola.

5. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

         1)  właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny w pracy umysłowej,

         2)  szacunku dla wszystkich jego potrzeb życzliwego i podmiotowego traktowania,

         3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej,

         4) poszanowania godności osobistej,

         5) poszanowania własności,

         6) opieki i ochrony,

         7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

         8) akceptacji jego osoby.

§ 7

 1. Traci moc dotychczasowy statut przedszkola uchwalony   19 października 2017r.                                                                                                                                                                                                                     

      2. Niniejszy statut wchodzi w życie uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 13 października 2020r.