...

RAPORT Z ANALIZY DOSTOSOWANIA

Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego
w Szczecinku

DO OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

.….

Analiza dostosowania Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w w Szczecinku do osób ze szczególnymi potrzebami powstała na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.; dalej: ustawa).

Analiza została wykonana we własnym zakresie Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku.

Analiza obejmuje zagadnienia określone w art. 6 ustawy1, oraz inne, uznane za istotne dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
..

1. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami wejścia, korytarzy, schodów i kondygnacji w budynku szkoły:

 • przed głównym wejściem do budynku nie ma podjazdu dla osób poruszających się na wózkach,

 • przedszkole nie posiada własnego parkingu i nie dysponuje wyznaczonym miejscem przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością,

 • wejście do budynku przedszkola prowadzi przez drzwi niedostosowane dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

 • korytarze nie są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo,

 • nie jest możliwy dostęp i wstęp dla osób ze specjalnymi potrzebami do wszystkich pomieszczeń przy wykorzystaniu klatki schodowej

 • schody w budynku posiadają zamontowane poręcze,

 • w budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

 • budynek nie jest wyposażony w windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych, schody w budynku nie są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
  ..

2. Dostępność i sposób korzystania ze strony internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Większość treści znajdujących się na stronie internetowej przedszkola może być odczytana programem dla osób słabo widzących np. NVDA. Strona internetowa zawiera informacje dotyczące aktualności z życia przedszkola, organizacji przedszkola, podstawowych dokumentów, kontaktu, itp.

– Na stronie internetowej przedszkola umieszczona jest wtyczka z udogodnieniami dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz dołączonego do ustawy poradnika opracowanego przez Spółdzielnię Socjalną ”FADO”na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

– W prawym górnym rogu znajduje się ikona z rozwijanym menu dla osób niepełnosprawnych, w którym znajdują się opcje takie jak;

 • zwiększanie tekstu
 • zmniejszanie tekstu
 • skala szarości
 • wysoki kontrast
 • negatyw
 • podświetlenie tła
 • podświetlenie linków
 • zmiana czcionki na czytelną dla osób z dysfunkcją wzroku
  .

 

– Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:

 • Powiększenie czcionki klawisz Ctrl + (plus)
 • Pomniejszenie czcionki klawisz Ctrl – (minus)
 • Przełączanie między zakładkami klawisz Tab
 • Przewijanie strony w górę klawisz PgUp
 • Przewijanie strony w dół klawisz PgDn

– Większość zamieszczanych zdjęć i innych informacji nietekstowych posiada alternatywną wersję tekstową

– Strona zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna w górnym pasku (topbar)
.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Większość treści znajdujących się na stronie internetowej przedszkola może być odczytana programem dla osób słabo widzących np. NVDA. Strona internetowa zawiera informacje dotyczące aktualności z życia przedszkola, organizacji przedszkola, podstawowych dokumentów, kontaktu, itp.


Niezgodności związane są z tym, że nie ma na stronie umieszczonego linku do tłumaczenia treści na język migowy, część zdigitalizowanych dokumentów znajdujących się na stronie internetowej może nie być poprawnie odczytywana przez czytniki ekranu dedykowane dla osób niewidzących, brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych. Treść zawarta w tych dokumentach będzie sukcesywnie udostępniana cyfrowo.

 

3. Opis innych dostosowań dla osób ze szczególnymi potrzebami (na przykład informacji głosowych, pętlach indukcyjnych) w budynku:

 • w budynku przedszkola nie ma systemu informacji głosowej,

 • w budynku przedszkola nie ma pętli indukcyjnych,

 • w budynku przedszkola nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a,

 • w budynku przedszkola nie ma druku (napisów i piktogramów) powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących, istniejące piktogramy dotyczą oznaczenia dróg ewakuacyjnych,

 • wewnątrz budynku przedszkola brak jest oznaczenia kontrastowego,
  z wyjątkiem oznaczenia dróg ewakuacyjnych,

 • w budynku przedszkola prowadzony jest stały dyżur przez pracowników sekretariatu o kierujących petentów  w odpowiednie miejsca,

 • przedszkole udostępnia możliwość kontaktu drogą mailową, telefoniczną oraz faxem,
  .

4. Opis możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami:

 • osoby mogące poruszać się samodzielnie i bez zaburzonej orientacji korzystają z wyznaczonych i oznaczonych dróg ewakuacyjnych,

 • ewakuację osób niepełnosprawnych prowadzą nauczyciele,

 • osoby mogące poruszać się samodzielnie, ale z zaburzoną orientacją korzystają z wyznaczonych i oznaczonych dróg ewakuacyjnych wskazanych przez pracowników przedszkola (nauczycieli).
  .

Zapewnienie dostępności alternatywnej w Przedszkolu Publicznym im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku polega na:

 • Zapewnieniu asysty pracownika przedszkola podczas załatwiania spraw przez osobę ze szczególnymi potrzebami, w tym udzielanie informacji
  o rozkładzie pomieszczeń i rodzajach załatwianych spraw oraz pomoc przy przemieszczaniu się,

 • Umożliwieniu asysty osobie ze szczególnymi potrzebami osoby przybranej (pełnomocnika, opiekuna, członka rodziny lub innej osoby trzeciej wskazanej przez osobę ze szczególnymi potrzebami),

 • Przedszkole w miarę możliwości zapewni, na wniosek osoby
  ze szczególnymi potrzebami, komunikację w formie określonej w tym wniosku lub zamienne rozwiązania,

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,
o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Przedszkole zrealizuje żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, przedszkole niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, przedszkole może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na podstawie ustawy  z dnia  19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1234) Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku informuje o udostępnieniu usługi dla osób niedosłyszących oraz głuchoniemych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie, tj.:

1. Korzystanie z poczty elektronicznej: kmprzedszkole@wp.pl – na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania, itp.

2. Przesłanie faksu na numer telefonu: (094) 372 35 52

3. Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba głuchoniema lub słabo słysząca, która zamierza załatwić sprawę w Przedszkolu Publicznym im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania
z usługi co najmniej na 3 dni  robocze przed przybyciem do przedszkola
(z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail podany w pkt 1, faksem na nr wskazany w pkt 2 lub tradycyjną drogą.