..

.

.

RAPORT Z ANALIZY DOSTOSOWANIA

Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku

DO OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
….

Analiza dostosowania Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w w Szczecinku do osób ze szczególnymi potrzebami powstała na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.; dalej: ustawa).

Analiza została wykonana we własnym zakresie Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego.

Analiza obejmuje zagadnienia określone w art. 6 ustawy, oraz inne, uznane za istotne dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
..

 1. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami wejścia, korytarzy, schodów i kondygnacji w budynku szkoły:

 • przed głównym wejściem do budynku nie ma podjazdu dla osób poruszających się na wózkach,

 • przedszkole nie posiada własnego parkingu i nie dysponuje wyznaczonym miejscem przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością,

 • wejście do budynku przedszkola prowadzi przez drzwi niedostosowane dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

 • korytarze nie są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo,

 • nie jest możliwy dostęp i wstęp dla osób ze specjalnymi potrzebami do wszystkich pomieszczeń przy wykorzystaniu klatki schodowej

 • schody w budynku posiadają zamontowane poręcze,

 • w budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

 • budynek nie jest wyposażony w windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych, schody w budynku nie są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
  ..

 1. Dostępność i sposób korzystania ze strony internetowej.

Nie zawiera oprogramowania dla osób słabowidzących, niewidzących i niesłyszących. Treść zawarta w tych dokumentach będzie sukcesywnie udostępniana cyfrowo z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami.
..

 1. Opis innych dostosowań dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku:

 • w budynku jest systemu informacji głosowej,

 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,

 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a,

 • w budynku nie ma druku (napisów i piktogramów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących, istniejące piktogramy dotyczą oznaczenia dróg ewakuacyjnych,

 • wewnątrz budynku brak jest oznaczenia kontrastowego, z wyjątkiem oznaczenia dróg ewakuacyjnych,

 • w budynku prowadzony jest stały dyżur przez osoby kierujące petentów w odpowiednie miejsca,

 • przedszkole udostępnia możliwość kontaktu drogą mailową, telefoniczną oraz faxem,

 • przedszkole umożliwia dostęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika,
  ..

 1. Opis możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami:

 • osoby mogące poruszać się samodzielnie i bez zaburzonej orientacji korzystają z wyznaczonych i oznaczonych dróg ewakuacyjnych,

 • osoby mogące poruszać się samodzielnie, ale z zaburzoną orientacją korzystają z wyznaczonych i oznaczonych dróg ewakuacyjnych wskazanych przez pracowników przedszkola (nauczycieli i pracowników).
  ..

5. Zapewnienie dostępności alternatywnej w Przedszkolu Publicznym im. Kornela Makuszyńskiego polega na:

 • Umożliwieniu kompleksowego załatwiania sprawy osobie rodzicowi/opiekunowi prawnemu ze szczególnymi potrzebami w pomieszczeniu dostępnym bez konieczności pokonywania barier architektonicznych przez wydelegowanie pracownika na czas załatwiania sprawy

 • Zapewnieniu asysty pracownika szkoły podczas załatwiania spraw przez osobę ze szczególnymi potrzebami, w tym udzielanie informacji o rozkładzie pomieszczeń i rodzajach załatwianych spraw oraz pomoc przy przemieszczaniu się,

 • Umożliwieniu asysty osobie ze szczególnymi potrzebami osoby przybranej (pełnomocnika, opiekuna, członka rodziny lub innej osoby trzeciej wskazanej przez osobę ze szczególnymi potrzebami),

 • Przedszkole w miarę możliwości zapewni, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikację w formie określonej w tym wniosku lub zamienne rozwiązania,

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Przedszkole zrealizuje żądanie niezwłocznie  i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 • Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego informuje o udostępnieniu usługi dla osób niedosłyszących oraz głuchoniemych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie, tj.:

  1. Korzystanie z poczty elektronicznej; kmprzedszkole@wp.pl– na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania, itp.

  2. Przesłanie faksu na numer telefonu: +48 94 37 235 52