Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku przy ul. Księżnej Elżbiety 2;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem email : kontakt@iod-szczecinek.pl;
  3. Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji zadań statutowych przedszkola i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego, bądź na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  4. Pana/Pani/ dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w naszej placówce a po zakończeniu edukacji wyłącznie w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego, bądź jest warunkiem zawarcia umowy.